- Interessante weetjes (3) -Het ontstaan van het metaal zoeken

Wist u dat de eerste keer zoeken met een metaaldetector in het jaar 1881. Alexander Graham Bell gebruikte een simpele variant van een metaaldetector om de kogel te vinden in het lichaam van de vermoorde Amerikaanse president James Garfield.  In 1931 werd voor het eerst patent aangevraagd op een metaaldetector door de Duits-Amerikaanse ingenieur Gerhard Fisher. 

Tegenwoordig wordt het metaal zoeken toegepast in allerlei apparaten waar wij mee te maken hebben. Zo gebruiken luchthavens of andere gebouwen met bewaking de 'poortjes' waar je doorheen moet lopen. 

Als bezoeker wordt je dan zogezegd doorgelicht op metalen voorwerpen.  Om iemand nader te onderzoeken gebruikt het bewakingspersoneel dan een meer handzame variant. 

En wist u dat deze techniek zelfs wordt gebruikt in onze verkeerslichten? Er zijn dus ook metaaldetectoren aanwezig als verkeerssensor die de aanwezigheid van auto's of fietsen detecteren en op u afstemmen wanneer het rood, oranje of groen moet worden. Donderkopjes


De oorsprong voor dit speelgoed ligt in de tijd van het Kolonialisme van eind 19e eeuw. De Afrikaanse Zulu krijger heeft hiervoor model gestaan omdat deze toentertijd onderwerp van gesprek waren en hoorden bij het toenmalige tijdsbeeld. Het donderkopje was oorspronkelijk van gietijzer en bestond uit een hoofdgedeelte met een beweegbaar kaakdeel. In de mond kon dan een 'klappertje van kruit' geplaatst worden.

 

Hoe deze klappertjes eruit hebben gezien is niet bekend. Als dan de Donderkop met kracht op een harde ondergrond werd gegooid klapte de kaak dicht waardoor er een mini explosie plaatsvond, vergelijkbaar met een zogenaamd rotje (klein stuk vuurwerk) Het kaakje raakte veelal los en word zelden teruggevonden. De uitvinder is een bijzonder inventieve man geweest.  Charles Jacques Rossignol (1839 - 1889) was een Frans uitvinder en speelgoedfabrikant. Hij richtte het bedrijf Jouets Rossignol op, afgekort met de initialen C.R. en heeft uitvindingen gedaan op het terrein van de vulpen en het matras maar raakte teleurgesteld in de wereld der volwassenen en begon in 1868 een speelgoedfabriekje. Eén van zijn fantasierijkste ontwerpers was Charles Roitel. Het bedrijfje, gevestigd aan 110 Avenue de la Republique te Parijs, vervaardigde blikken speelgoed in allerlei modellen: draaimolens, vliegtuigen, auto's schepen en dergelijke. Omdat het speelgoed van onder andere blik uit de mode raakte moest de fabriek in 1962 sluiten. 


Het donderkopje hing origineel aan een touwtje waardoor het met enige zekerheid dus gedragen kon worden om de nek. Het werd ooit in een advertentie als Zulu-karikatuur verkocht en had een enkel of een dubbel gezicht. We weten het niet zeker, maar we mogen ervan uitgaan dat deze Donderkopjes later ook werden vervaardigd uit goedkopere materialen zoals lood of messing. Dit waren ook de gebruikelijke materialen tegen het einde van de 19e eeuw, maar zeker aan het begin van de 20e eeuw. 


De firma Jouets Rossignol heeft speelgoed geproduceerd van 1868 tot 1936.  In 1930 veranderde de naam van het bedrijf in: Roitel, Rossignol & Cie. Het bedrijfje vervaardigde niet alleen de draaimolens, vliegtuigen, auto’s schepen en dergelijke, maar hebben ook de Cricri uitgevonden. Wij kennen deze als 'het kikkertje' of 'klik-klak' en is een blikken knijpertje dat een klikkend geluid voortbracht.  

Dit als speelgoed bedoeld voorwerp werd door volwassenen gebruikt om aan te geven dat een voorstelling in de schouwburg slecht bevonden werd. Het blikken speelgoedje werd in juni 1944 door de Amerikaanse generaal Maxwell D. Taylor aangekocht om door de geallieerde parachutisten gebruikt te worden. Deze 'Friend or foe cricket' zorgde ervoor dat soldaten mekaar konden seinen dat ze vriend of vijand waren in het Normandische struikgewas van Cotentin. Hiermee werden levens gered. 


In de overbekende oorlogsfilm 'The Longest Day' uit 1962 over de landing van de geallieerden in Normandië is in een scene met John Wayne te zien hoe deze de Cricket introduceert bij de soldaten. In deze scene legt Wayne de soldaten uit wat voor levensredder het speeltje zal zijn.

 

Verderop in de film zit dan een scene waarbij een soldaat dit klikkertje gebruikt, helaas met een verrassende wending. Of dit op waarheid berust zullen we niet weten. Ik verklap hier niet wat deze wending is, daarvoor moet je de film zelf maar eens gaan zien. Het is werkelijk een aanrader en laat zien hoe moeilijk de geallieerden het hebben gehad tijdens de invasie.  Naast John Wayne zijn ook de wereldberoemde acteurs Henry Fonda, Robert Mitchum, Sean Connery en Richard Burton te bewonderen als zij hun deel spelen in deze klassieke WO2 film.


Jouets Rossignol speelgoed wordt vandaag de dag zeer gewaardeerd door de verzamelaars over de hele wereld. Tegenwoordig zijn er weinig modellen van vóór de Tweede Wereldoorlog terug te vinden. Mocht u dus de gelukkig vinder zijn van een Rossignol speelgoedje, weet dan dat u een bijzonder speeltje hebt gevonden. 


Vergelijkbare speeltjes zoals het Donderkopje ziet u hiernaast afgebeeld. De meesten kennen wel het cowboy pistool met strookje klappertjes waarbij de hamer op de strook slaat na het overhalen van de trekker. Bij het neerslaan op het kruit volgt een luide knal.  Ook is later de klappertjes raket op de markt gekomen. Wetgeving gevonden en verloren voorwerpen


De Regeling Gevonden Voorwerpen in het Burgerlijk Wetboek (Burgerlijk Wetboek, boek 5, artikel 5 t/m 12) beschrijft de rechten en plichten van de vinder en van de eigenaar die zijn zaak verloren is. Hieronder staat een populaire bewoording van deze wetgeving.


Gevonden voorwerpen

Als u een voorwerp vindt, bent u verplicht zo snel mogelijk aangifte te doen van de vondst bij de gemeente. Vindt u een voorwerp in een woning, gebouw of een vervoermiddel, dan doet u mededeling van de vondst bij de bewoner of gebruiker van de woning, het gebouw of het vervoermiddel. U kunt altijd de gevonden voorwerpen in bewaring geven aan de gemeente waar u aangifte doet. Vraagt u om een bewijs van aangifte of van inbewaringstelling. Als u besluit het voorwerp zelf te bewaren, bent u verplicht voor het onderhoud ervan te zorgen zodat de staat van het voorwerp niet verslechtert. Als vinder kunt u eigenaar worden van het gevonden voorwerp. U moet dan aangifte hebben gedaan bij de gemeente. Heeft u het gevonden goed zelf in bewaring en wordt de eigenaar niet binnen een jaar bekend, dan vervallen de eigendomsrechten en wordt u eigenaar als u hierom vraagt. Als u geen aangifte heeft gedaan, kunt u nooit eigenaar worden van het gevonden goed.


Afgifte

Het Burgerlijk Wetboek kent geen afgifteplicht, behalve als dat in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is opgenomen. Het is dus mogelijk, afhankelijk van het soort voorwerp, een gevonden voorwerp thuis te bewaren. Dit geldt niet voor gevonden paspoorten, rijbewijzen en/of andere identiteitspapieren of militaire artikelen. Daarvoor geldt wel de plicht deze te deponeren, omdat het staats- of gemeente-eigendommen betreft. Bij het niet nakomen van deze verplichting maakt men zich schuldig aan het misdrijf verduistering.

 

Als u vermoedt dat het gevonden voorwerp op enigerlei wijze in relatie staat tot een misdrijf dan dient u het voorwerp te allen tijden bij de politie af te geven en hiervan aangifte te doen. Gevonden wapens moet u te allen tijden naar de politie brengen.


Niet-kostbare zaken

Voor gevonden voorwerpen met een dagwaarde van minder dan € 450 geldt een aparte regeling. De vinder kan zijn vondst mee naar huis nemen maar ook afgeven op het gemeentelijk servicepunt. Daarmee doet hij afstand van zijn rechten. Als de eigenaar zich binnen drie maanden niet meldt, mag de gemeente de zaak verkopen, weggeven (bijvoorbeeld aan de vinder) of vernietigen. De vinder heeft dus de keus tussen meenemen en na een jaar eigenaar worden, of afgeven en alle rechten laten varen.


Vinder wordt eigenaar

Het voorwerp kan gedurende een jaar na de aangifte worden teruggevraagd door de eigenaar. Daarna wordt het eigendom van de vinder. Het jaar gaat pas in nadat het gevonden goed bij de gemeente is aangemeld. Een vinder die te laat of geen aangifte doet, wordt pas na twintig jaar eigenaar van zijn vondst. Als de eigenaar zich binnen een jaar meldt, moet de vinder zijn vondst teruggeven. Hij heeft dan recht op een vergoeding en mag zijn vondst eventueel houden totdat de eigenaar betaalt. Als de eigenaar niet binnen een maand betaalt, laat de eigenaar daarmee zijn rechten varen. De vinder wordt dan eigenaar.

 

Voor voorwerpen die in eigen bewaring worden gehouden geldt wel een onderhoudsplicht. U dient het voorwerp minimaal in dezelfde staat te houden als dat u het, volgens eigen opgaaf, heeft gevonden. Dit kan voor u wellicht een overweging zijn om de meer kostbare (meer dan € 450) voorwerpen niet zelf in bewaring te houden en deze toch af te geven bij de gemeente.


Vindersloon

Een vinder die voldaan heeft aan zijn verplichtingen, heeft recht op "een redelijke vergoeding". Bij een redelijke beloning wordt vaak gedacht aan 10% van de waarde van de vondst. Een vinder die zijn vindersloon niet krijgt, kan dat eventueel via de rechter opeisen. De gemeente heeft geen recht op vindersloon.


Professionele vinders

De Regeling is ook van toepassing op professionele vinders die gericht op zoek gaan naar verloren voorwerpen, bijvoorbeeld auto"s en motoren.


Gevonden dieren

Een gevonden dier kunt u afgeven in een Gemeentelijk asiel. De wet schrijft in art. 8 sub 3: Indien de gevonden zaak een dier is, is de burgemeester na verloop van twee weken, nadat het dier door de gemeente in bewaring is genomen, bevoegd het zo mogelijk tegen betaling van een koopprijs, en anders om niet, aan een derde in eigendom over te dragen. Mocht ook dit laatste zijn uitgesloten, dan is de burgemeester bevoegd het dier te doen afmaken. De termijn van twee weken behoeft niet te worden in acht genomen, indien het dier slechts met onevenredig hoge kosten gedurende dat tijdvak kan worden bewaard, of afmaking om geneeskundige redenen vereist is.


Teruggave gevonden voorwerp

De gemeente spant zich altijd in om de eigenaar van de aangebrachte goederen te achterhalen. Wordt de eigenaar opgespoord dan ontvangt hij/zij bericht. Stelt de eigenaar geen prijs meer op het goed dan kan hiervan afstand gedaan worden. De eigenaar kan het goed zelf ophalen of iemand machtigen dit te doen. De gemachtigde moet dan een legitimatiebewijs van zichzelf en een legitimatiebewijs (kopie) van de eigenaar meenemen.


Bewaartermijn

Gevonden voorwerpen worden, zo is wettelijk bepaald, na het verstrijken van die wettelijke verjaartermijn door de gemeente verkocht, vernietigd of hergebruikt. Voor vinders die door hen gevonden voorwerpen zelf thuis bewaren, geldt een bewaartermijn van een jaar.Luctor et Detector

Zusterplein 15

4331 KM  Middelburg

© 2019  -  2024   |   Luctor et Detector