- Algemene voorwaarden -


Voor activiteiten

Deze voorwaarden treden in werking per 1 februari 2019 voor overeenkomsten die op of na die datum zijn gesloten.

 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

 

01. Workshops, bedrijfsuitjes, proef(test)dagen & kinderfeestjes: alle sportieve, informatieve of recreatieve activiteiten waaraan onder begeleiding, dan wel met voorafgaande instructie, kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol speelt.

 

02. Arrangement: door de  ondernemer bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of  combinatie van diensten of  activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten,  activiteiten of faciliteiten kunnen  bestaan uit de verhuur of verkoop  van materiaal, het  geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een  programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of  begeleide activiteiten wordt  verstaan: arrangementen of  activiteiten die door een  vertegenwoordiger van de  ondernemer worden begeleid.

 

03. Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van een metaaldetectie evenementen. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur dan wel de verkoop van materiaal, het verzorgen van de accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van ( delen van) de in punt 01 benoemde activiteit(en).

 

04. Activiteit: door de ondernemer bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden activiteit / evenement of dienst of combinatie van activiteit / evenement en dienst. 

 

05. Begeleide activiteiten: activiteiten die door (een vertegenwoordiger / helper van  de ondernemer) worden begeleid:

 

06. Eendaags activiteit: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 6 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen.

 

07. Eendaags arrangement: een activiteit, die door een ondernemer wordt aangeboden en in totaal niet langer dan 6 uur duurt

 

08. Ondernemer: degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, activiteiten / metaal detectie evenementen en of  materialen aanbiedt;

a. Vertegenwoordiger / helper van de ondernemer: degene die in naam van de ondernemer optreedt;

 

09. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de ondernemer.

 

10. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en / of activiteit.

 

11. Overeenkomst: overeenkomst tussen de ondernemer en de contractant met betrekking tot de in punt 1 vernoemde arrangement(en) of metaaldetectie evenement(en).

 

12. Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen.

 

13. Informatie: schriftelijke / elektronische gegevens over de activiteit.

 

14. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit.


Artikel 2: Werkingssfeer

01. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de ondernemer gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.

 

02. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de ondernemer of het feitelijk deelnemen aan een metaal detectie activiteit / evenement of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.

 

03. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van de ondernemer. Dit laat onverlet dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en / of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.

 

04. De ondernemer is alleen gebonden aan de overeenkomst en / of wijzigingen daarvan en / of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.


Artikel 3: Doorberekening lasten verzwarende kosten aan klant 

01. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en / of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en / of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.


Artikel 4: Betaling

01. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen door Luctor et Detector, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

 

02. Alle opdrachten (te weten cursussen, workshops of anderzijds metaaldetectie activiteiten) met een orderwaarde boven de € 500,00 inclusief BTW moeten voorafgaande aan de opdracht worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd. 

 

03. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 

04. Indien de ondernemer op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de deelnemer(s) en de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 

05. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

 

06. Het recht van de contractant om zijn vorderingen op de ondernemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij de ondernemer in staat van faillissement geraakt.

 

07. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

a. een betalingstermijn is overschreden

b. de contractant failliet is, of in surseance van betaling is

c. de contractant of diens bedrijf wordt ontbonden

d. de contractant als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt


Artikel 5: Annulering

01. Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

  • Bij annulering meer dan 2 maanden voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden minimaal 15 % van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.
  • Bij annulering meer dan 1 maand voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 35 % van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.
  • Bij annulering meer dan 14 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.
  • Bij annulering tussen de 7 en 14 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.
  • Bij annulering van 7 dagen of minder voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen tussen ondernemer en contractant.

 

02. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien dezelfde activiteit door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode.

 

03. In goed overleg, en bij onverwachte en onvoorzien omstandigheden, kan in overleg met de ondernemer van de annuleringsbepalingen worden afgeweken. 


Artikel 6: Voortijdig vertrek door de deelnemer

01. Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.


Artikel 7: Verplichtingen van de contractant

01. De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door de ondernemer gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.

 

02. Bij een activiteit in het buitenland zorgt de contractant ervoor dat de deelnemers in bezit zijn van alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting, enzovoort. Indien de deelnemer wegens het gemis van een benodigd document niet aan (een deel) van de activiteit kan deelnemen is de ondernemer niet aansprakelijk.

 

03. De ondernemer houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

 

04. Alcoholgebruik en druggebruik voorafgaand en tijdens de activiteit / evenement is strikt verboden.

 

05.  Roken tijdens een activiteit is tijdens een activiteit / evenement niet toegestaan mits hierover voorafgaand van de activiteit / evenement anders is afgesproken tussen de ondernemer / helpers en de contractant.

 

06. In geval van een kinderactiviteit is het een verplichting dat de volwassen ouder of meegaande begeleider aanwezig blijft bij de kinderen tijdens de activiteit(en). 


Artikel 8: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer

 

01. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: indien de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en / of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt voortgezet.

 

02. De ondernemer kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer / helpers en / of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en / of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.

 

03. Alle uit (art. 8, punt 2) hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.

 

04. Indien de ondernemer of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.

 

05. De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

 

06. De ondernemer behoudt zich het recht om tijdens een activiteit / metaaldetectie evenement deze vroegtijdig te beëindigen indien de weersomstandigheden een mogelijk gevaar kunnen teweegbrengen voor de deelnemer(s), hierbij zal er geen restitutie plaatsvinden van het reeds betaalde bedrag door de contractant, mits anders schriftelijk is afgesproken.


Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

 

01. Indien op verzoek van de contractant de ondernemer overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft de ondernemer het recht om extra kosten in rekening te brengen.

 

02. Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

 

03. Indien de ondernemer overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan de ondernemer te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van de activiteit / metaaldetectie evenement.

 

04. Een deelnemer die verhinderd is om aan het activiteit / metaaldetectie evenement deel te nemen kan zich, na instemming van de contractant en de ondernemer, door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:

a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,

b. het verzoek tot in de plaats stelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk bij de ondernemer te worden ingediend,

c. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het activiteit betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in de plaats stelling.


Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

 

01. De ondernemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden, etcetera. De ondernemer is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

 

02.De ondernemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van de ondernemer hem / haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.

 

03. De ondernemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.

 

04. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.


Artikel 11: Klachten

 

01. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.

 

02. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ondernemer.


Artikel 12: Aansprakelijkheid

 

01. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

 

02. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

 

03. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.

 

04. De ondernemer verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen.

 

05. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij / zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.


Artikel 13: Wet- en regelgeving

 

01. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.

 

02. De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.

 

03. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.                                                                                    


Artikel 14: Schatvondstverdeling

 

01. De wet voorziet regelgeving in geval er een schatvondst wordt gedaan bij opgravingen zoals een workshop / activiteit metaaldetectie. De verdeling hiervan is 50% van de schatvondst voor de landeigenaar en 50% voor de vinder ervan.

 

02. Luctor et Detector gaat een samenwerking aan met de landeigenaar waardoor er sprake is van twee partijen die een schatvondst verdelen. Omdat er nu kans bestaat dat een deelnemer aan een workshop een schatvondst doet volgt er een herziene verdeling. Zoals de wet voorschrijft blijft 50% van de schatvondst voor de landeigenaar en 50% voor de vinder. De vinder zal in deze bepaling als volgt worden omschreven. De vinder bestaat tijdens een workshop / activiteit metaaldetectie uit Luctor et Detector als bedrijf en de deelnemer van de workshop / activiteit die tijdens de workshop / activiteit de schatvondst doet. In dit geval zal de overgebleven 50% van de schatvondst worden verdeeld tussen Luctor et Detector en de deelnemer die de schatvondst doet. 

 

03. De schatvondstverdeling is dan als volgt;

  • 50% van de schatvondst is voor de landeigenaar (boer, particulier, gemeente, waterschap etc.)
  • 25% van de schatvondst is voor Luctor et Detector
  • 25% van de schatvondst is voor de deelnemer van de workshop / activiteit die de schatvondst doet

 

04. Alle deelnemers van een workshop van Luctor et Detector gaan akkoord met artikel 14: Schatvondstverdeling.
Luctor et Detector

Zusterplein 15

4331 KM  Middelburg

© 2019  -  2024   |   Luctor et Detector