- Privacy verklaring -


Luctor et  Detector, gevestigd aan de Zusterplein 15, 4331 KM te Middelburg Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://metaalzoekworkshop.nl/

Zusterplein 15

4331 KM  Middelburg

Nederland +31 6 52896401


Persoonsgegevens die wij verwerken

Luctor et Detector verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (Google Analytics)
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) - Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics)

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Luctor et Detector verwerkt de volgende bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@metaalzoekworkshop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Luctor et Detector verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen , e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Luctor et Detector neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een helper van Luctor et Detector) tussen zit.

 

Luctor et Detector gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

 • (Rabobank) bankieren wanneer er een betaling per bank wordt gedaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Luctor et Detector bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Voor onze boekhouding is dit de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, ten behoeve van de administratie voor de belastingdienst. Daarna zullen we uw gegevens vernietigen. In geval u uw gegevens heeft verstrekt ten behoeve van een mailing list, dan blijven deze gegevens in ons bestand tot uzelf de dienst opzegt. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Luctor et Detector verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te  voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Luctor et Detector blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Luctor et Detector gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zichzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Portretrecht / auteursrecht

Als iemand op een foto staat, kan deze zich soms beroepen op het 'portretrecht'. In sommige gevallen mag dan een foto niet worden verspreid (gepubliceerd) zonder dat die persoon er toestemming voor heeft verleend. Ook voor andersoortige afbeeldingen geldt dit portretrecht, zoals schilderijen, tekeningen of film. 


In de volgende gevallen geeft u toestemming om uw foto- of filmbeelden te mogen plaatsen op alle mediakanalen van Luctor et Detector. 

 • Als u schriftelijk toestemming heeft gegeven op papier of digitaal.
 • Als u mondeling toestemming heeft gegeven en Luctor et Detector deze bevestigd heeft op papieren of digitale wijze. Dit zal geschiedden via brief, mail- of app bericht.
 • Als u akkoord bent gegaan met deze privacyverklaring bij ondertekening van een bindend contract met Luctor et Detector. De privacyverklaring wordt meegestuurd bij uw contract middels brief of mailverkeer tussen partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U behoud het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Luctor et Detector en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar;

info@metaalzoekworkshop.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Luctor et Detector wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Luctor et Detector neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u toch het idee hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons algemeen mailadres hieronder en wij zullen gepaste stappen ondernemen. 

info@metaalzoekworkshop.nl